Kontakt

Agnieszka Jarosińska

tel.: 501-350-234

Tomasz Falczewski

tel.: 512-328-668

Doradztwo środowiskowe

DoradztwosrodowiskoweDoradzimy Państwu jak prawidłowo przeprowadzać projekty związane
z ochroną środowiska, gospodarować zasobami naturalnymi, a także optymalizować koszty działania w tym zakresie. W naszej ofercie znajdują się m.in.:

 • kompleksowa obsługa Stacji Demontażu Pojazdów;

 • opracowanie pozwoleń, w tym zintegrowanych;

 • przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie oraz transport odpadów;

 • opracowanie Programu gospodarki odpadami, w tym także niebezpiecznymi;

 • opracowanie Planu gospodarki odpadami;

 • sporządzanie ekspertyz przyrodniczych;

 • utworzenie informacji o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi;

 • wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością m.in.: naliczanie opłaty środowiskowej i produktowej, sporządzanie raportów do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).

Decyzje środowiskowe

ochronasrodowiskaFirma Zielono Mi oferuje kompleksową usługę przeprowadzenia w imieniu inwestora całej procedury administracyjnej do momentu uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie kompletnej dokumentacji, tj.:

 • opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

 • sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

 • sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Nasza praca nie kończy się tylko na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji – wszystkie sprawy prowadzimy aż do momentu wydania decyzji przez właściwy urząd.

Edukacja ekologiczna

edukacja ekologicznaEdukacja ekologiczna jest jednym ze sposobów rozwijania wrażliwości oraz zachęcania do działania na rzecz ochrony środowiska. Firma Zielono Mi oferuje profesjonalne przygotowanie programów edukacji ekologicznej dostosowanych do danej grupy dzieci. Zakres oferty obejmuje opracowanie profesjonalnych materiałów, które w łatwy sposób zobrazują poruszane zagadnienia związane z ochroną środowiska, a także przeprowadzenie ciekawych zajęć – zapraszamy do udziału w spotkaniach na terenie całej Polski!

Nadzory przyrodnicze

nadzoryprzyrodniczeFirma Zielono Mi wykonuje nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji. Dzięki temu możemy wykluczyć pojawienie się negatywnych oddziaływań na przyrodę oraz opóźnień spowodowanych wstrzymaniem prac. Nasz nadzór zapewni Inwestorowi i głównemu wykonawcy wykonywanie zaplanowanych prac w zgodności  z zaleceniami. Prace w tym zakresie obejmują m.in.:

 • zabezpieczanie terenu budowy podczas migracji płazów;
 • zalecanie wykonawcom odpowiednich środków ostrożności;
 • nadzór przyrodniczy w trakcie budowy dróg i autostrad;
 • uzyskiwanie pozwoleń na przenoszenie zwierząt i roślin
 • ocenę wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i populacji;
 • monitorowanie stanowisk zwierząt i roślin chronionych;
 • zalecanie wykonawcom działań minimalizujących straty w środowisku;
 • ocenę zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową (m.in. decyzja środowiskowa, raport o oddziaływaniu na środowisko).

Dla JST

InwentaryzacjaazbestuDla Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujemy:

 • inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest dla gmin w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
 • Programy Usuwania Azbestu – nasza firma jest zarejestrowana w Bazie Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.
 • Programy Ochrony Środowiska oraz raporty z realizacji
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Dotacje

DotacjeunijneW zakresie proponowanych przez nas usług zawarte jest opracowywanie wniosków o dofinansowania ze środków publicznych – budżetu Unii Europejskiej oraz krajowego. Jesteśmy firmą specjalizującą się
w pozyskiwaniu dotacji proponowanych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW
oraz Program Szwajcarski.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma Zielono Mi oferuje kompleksową usługę przeprowadzenia całej procedury administracyjnej do momentu uzyskania planowanego dofinansowania – od analizy możliwości dofinansowania, po doradztwo i przygotowanie profesjonalnego wniosku,
na rozliczeniu zrealizowanego projektu kończąc.

Rolnictwo

doradztworolniczeRolnictwo w Polsce stanowi znaczący sektor gospodarki narodowej i
w związku z tym proponowanych jest szereg programów dofinansowujących ten sektor. Na naszą ofertę składa się sporządzanie wniosków związanych
z Płatnościami Bezpośrednimi, PROW 2014 – 2020, a także innymi formami pomocy dla Rolników.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę: doradztwo, opracowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania środków pieniężnych wraz
z ich rozliczeniem, a także reprezentację przed stosownym urzędem.

Dodatkowo oferujemy wypełnianie wniosków o:

 • kredyty z dopłatą do oprocentowania przez ARiMR,
 • pomoc de minimis,
 • pomoc w skutek np. suszy, zniszczenia upraw przez dziki,
 • przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych,
 • zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
 • pomoc na rynku owoców i warzyw,
 • i inne.
Copyright by www.adresstrony.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.